Privacyverklaring Oberon Theaterproducties

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Oberon Theaterproducties verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juli 2018.


Aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt door Oberon Theaterproducties groot belang toegekend. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de AVG.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Oberon Theaterproducties verwerkt je persoonsgegevens omdat je leerling of ouder/verzorger bent, gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken mogelijk gegevens van:


Leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Absentie
 • Foto en videomateriaal
 • Bankrekeningnummer


Ouders/verzorgers

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Beroep
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Nieuwsbrief abonnees

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres


Website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Doordat wij een vereniging zijn ie lesgeeft aan kinderen en jongeren waaronder voornamelijk minderjarige leerlingen, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.


Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de (online)activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder wettelijke verplichting of toestemming persoonlijke gegevens hebben, neem dan contact met ons op via secretariaat@oberontheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Oberon Theaterproducties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Oberon Theaterproducties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming


Oberon Theaterproducties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oberon Theaterproducties) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Oberon Theaterproducties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Leden
persoonsgegevens :7 jaar (vanaf laatste klantcontact) > Voor het onderhouden van klantrelaties
personalia :7 jaar (vanaf laatste klantcontact) > Voor het onderhouden van klantrelaties
Adres : 7 jaar (vanaf betaling laatste factuur)> Het verplicht bewaren van facturen


Oud Leden
persoonsgegevens (naam, e-mail en telefoon) : tot uitschrijving > voor statistieken en uitnodigingen voor activiteiten voor oud leden.


Auditanten

Persoonsgegevens : 1 jaar (vanaf laatst contact) > voor het kunnen plaatsen op de wachtlijst of voor het opnieuw kunnen oproepen (eenmalig indien niet aangenomen)


Sollicitaties
Persoonsgegevens : 4 weken tot maximaal 1 jaar (vanaf einde procedure) > voor het geval er opnieuw een docent nodig is.


Inschrijvingen van de nieuwsbrief
persoonsgegevens (naam en e-mail) : Tot uitschrijving > Voor het ontvangen van informatie en marketing


Overige contacten
persoonsgegevens : 2 jaar > Voor het onderhouden van mogelijk contact


Let op dat persoonsgegevens die ingevuld worden in de TeamApp, welke we gebruiken voor onze communicatie met leden. Daar blijft staan totdat u dit zelf verwijderd. TeamApp voldoet voor de verwerking van deze gegevens aan de AVG.


Delen van persoonsgegevens met derden


We delen je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijv. de gemeente Alkmaar ten bate van het verkrijgen van gemeentelijke subsidie). Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.


Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van je gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Nieuwsbrief


Oberon Theaterproducties biedt een nieuwsbrief aan waarmee ouders en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen Oberon. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees als je ouder of verzorger bent van een leerling, een leerling of met expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Ouders en verzorgers kunnen zich niet afmelden aangezien de nieuwsbrief een officieel communicatiemiddel van Oberon is. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Oberon Theaterproducties gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oberon Theaterproducties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door een derden, te weten Google Analytics. Hierbij hebben we delen van informatie uitgezet en hebben we verwerkingsovereenkomst Google. Hiermee voldoet dit aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oberon Theaterproducties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@oberontheater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oberon Theaterproducties wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Oberon Theaterproducties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@oberontheater.nl of een van de productieleiders.


Links naar websites van derden


Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden of onze partnernetwerken, adverteerders, andere verenigingen, nieuwspublicaties. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het beleid van die websites voordat u informatie indient op deze websites.


Wijzigingen in deze verklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring en ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken en dus moet u deze verklaring af en toe opnieuw raadplegen. Bij een materiële wijziging van deze privacyverklaring, zullen wij de datum “laatste wijziging” bovenaan deze privacyverklaring bijwerken tevens zullen we deze vermelden in onze nieuwsbrief. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.


Kennisgeving aan u


Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, pr of andere vereniging gebonden doeleinden, zullen wij de volgens ons beste manier kiezen om contact met u op te nemen. Wij zullen dit doorgaans doen via e-mail of via een kennisgeving op onze website. Het feit dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, verhindert u niet om u uit te schrijven voor bepaalde vormen van contact, zoals onze nieuwsbrief.