Algemene Voorwaarden kaartverkoop

1: Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Oberon Theaterproducties als verkoper van tickets optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Oberon Theaterproducties zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van Oberon Theaterproducties kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Oberon Theaterproducties schriftelijk zijn bevestigd.
 • 1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Oberon Theaterproducties expliciet is aanvaard.
 • 1.3 Onze privacyverklaring is van toepassing.

2: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

 • 2.1 Oberon Theaterproducties: de naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
 • 2.2 E-Ticket of Ticket: het toegangsbewijs voor een voorstelling.
 • 2.3 Koper: de persoon die met Oberon Theaterproducties een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van de voorstellingen.
 • 2.4 Orderbevestiging: een elektronische bevestiging door Ticketkantoor/ Oberon Theaterproducties van de door de koper geplaatste order welke door Ticketkantoor / Oberon Theaterproducties wordt verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres of aan hem wordt afgegeven.

 3: Plaatsing van bestellingen

 • 3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de webshop van Oberon Theaterproducties de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag via iDeal is verwerkt.
 • 3.2 Van een bestelling door de koper is ook sprake indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Oberon Theaterproducties en het totaalbedrag op de rekening van Oberon Theaterproducties is ontvangen.
 • 3.3 Een bestelling is definitief nadat Oberon Theaterproducties de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd.

4: Prijzen

 • 4.1 De door Oberon Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Oberon Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de administratie/servicekosten.
 • 4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's.
 • 4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Oberon Theaterproducties behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn voorstellingen zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.
 • 4.4 Oberon Theaterproducties behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs door middel van bijvoorbeeld kortingscodes.
 • 4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkende kracht worden verzilverd.
 • 4.6 Kortingscodes zijn niet tegen contant geld inwisselbaar.

5: Betaling

 • 5.1 Betaling dient te worden verricht via iDeal middels de webshop van Oberon Theaterproducties welke verzorgd word door Ticketkantoor of, in afwijking daarvan, op een door Oberon Theaterproducties nader aan te geven wijze.
 • 5.2 Bij betaling via iDeal worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.
 • 5.3 Betalingen via iDeal worden namens Oberon Theaterproducties gedebiteerd door Ticketkantoor.
 • 5.4 Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.

6: (Af)levering tickets

 • 6.1 Oberon Theaterproducties verzendt E-tickets per e-mail.
 • 6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Oberon Theaterproducties ervoor kiezen dat de tickets op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen voor aanvang van de voorstelling door de koper op te laten halen in de hal van het theater. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.
 • 6.2 Artikel 2.4 van de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en concertdirecties: "Toegangsbewijzen blijven eigendom van Oberon Theaterproducteis, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan. De Bezoeker kan de toegang worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen via Oberon Theaterproducties of van erkende voorverkoopadressen." Veilingsites als Marktplaats en E-Bay worden niet erkend als voorverkoopadres.

7: Aankoopgarantie en retourneren

 • 7.1 Indien een voorstelling wordt afgelast en de koper binnen 5 dagen na bekendmaking contact opneemt met Oberon Theaterproducties, biedt Oberon Theaterproducties op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief administratie/servicekosten.
 • 7.2 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
 • 7.3 Tickets besteld, bevestigd en betaald, kunnen niet worden omgeruild, geretourneerd of gerestitueerd.

8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

 • 8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij theatervoorstellingen, kunnen tickets voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.
 • 8.2 De koper van een door Oberon Theaterproducties geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken voorstelling alsmede door het bevoegde gezag gegeven.
 • 8.3 Voor een weigering door organisatoren van een voorstelling of een openbaar gezag om koper van een door Oberon Theaterproducties geleverd ticket toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Oberon Theaterproducties niet aansprakelijk zijn.
 • 8.4 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling op eigen risico. Oberon Theaterproducties zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar de voorstelling, gebruik van garderobe of het bijwonen van de voorstelling.
 • 8.5 De door Oberon Theaterproducties aangegeven categorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij eventueel door de organisator van de voorstelling, waarvoor de tickets zijn uitgegeven, gehanteerde categorieën. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Oberon Theaterproducties behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
 • 8.6 Koper van een door Oberon Theaterproducties geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het voorstelling of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Oberon Theaterproducties rust geen verplichting of aansprakelijkheid tot het dienaangaande nader informeren van koper.
 • 8.7 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de voorstellingen. Het is dus op eigen risico bij verplaatsing van voorstellingen, en er vindt geen restitutie plaats.
  Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de voorstellingen zijn plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de kerk niet meer mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling hierom niet bij kan wonen.
 • 8.8 De door Oberon Theaterproducties gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door koper zijn besteld de geldende prijs.
 • 8.9 Annuleren van uw bestelling is niet mogelijk. Eenmaal aangekochte tickets kunnen niet worden geannuleerd, gerestitueerd, omgeruild of geretourneerd.
 • 8.10 Het is niet toegestaan de door Oberon Theaterproducties geleverde toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel de toegangsbewijzen in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden of op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 • 8.11 Indien wordt gehandeld in strijd met bovengenoemde voorwaarden is Oberon Theaterproducties gerechtigd de toegangsbewijzen ongeldig te maken. Houders van dergelijke toegangsbewijzen zal de toegang tot de voorstelling worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 • 8.12 In het geval van een voorstelling met vaste zitplaatsen krijgt alleen de persoon die zich kan identificeren als rechthebbende toegang tot de voorstelling.

9: Toepasselijk recht

 • 9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Repetitielokaties en meer
Privacy verklaring
 

Postadres: 
Kennemerstraatweg 233
1814 GK Alkmaar
06 225 26 242
secretariaat@oberontheater.nl

Sponsoren:

        

 

Oberon

Volg ons